Regulamin rodzinnych zawodów kajakowych

 

Organizator:

Eko Kajaki (ekokajaki.pl , facebook.com/ekokajakiklimas

Data i miejsce:

Zawody odbędą się 8 sierpnia 2021r, w godzinach 12-16 w Zatoka Bajka, ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec. 4.

 

Wpisowe:

Udział w zawodach jest płatny. Koszt udziału w zawodach to 20 zł od zespołu, dodatkowo płatne jest wejście na teren Zatoki Bajka ( cena według obowiązującego cennika) .

Zgłoszenie do zawodów:

Zgłoszenie następuje poprzez podanie danych osobowych ( imiona i nazwiska zawodników, daty urodzenia oraz telefonu kontaktowego) wysyłając email na adres: ekokajakiklimas@gmail.com , wypełniając ankietę : https://ekokajaki.pl/zawody-rodzinne-rejestracja lub dzwoniąc pod numer telefonu 502-474-930. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 8 sierpnia 2021 roku lub w dniu zawodów w wypożyczalni Eko Kajaki.

 

Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenie się do zwodów,

– pisemna zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób nie mających ukończonych 18lat,

– praktyczne umiejętności pływania kajakiem dwuosobowym po akwenach zamkniętych,

– dobry stan zdrowia umożliwiający start w zawodach,

– zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja ( przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu )

 

Organizator zapewnia:

– Sprawny sprzęt sportowy ( kajak, wiosła, kamizelki asekuracyjne),

– obsadę sędziowską,

– nagrody za pierwsze trzy miejsca ( puchary i nagrody rzeczowe)

 

Przebieg zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone na wyznaczonej trasie. Trasa biegnie od startu do boi i z powrotem do mety. Każdej z drużyn zostanie zmierzony czas następnie zostanie przedstawiona kwalifikacja. Start odbywać się będzie maksymalnie po 4  drużyny. Łącznie trasa ma ok 850 m. Pomiar czasy rozpoczyna się od komendy ,, START” , a zatrzymany jest w chwili, gdy oznaczoną linię mety przetnie dziób kajaka z siedzącymi w nim zawodnikami.

Zawodnik przystępujący do konkurencji musi być wyposażony w następujący sprzęt zapewniony przez organizatora: kajak, wiosło, kamizelkę asekuracyjną ( noszenie kamizelki asekuracyjnej jest obowiązkowe przez cały czas przebywania na wodzie).

Postanowienia końcowe:

– Podczas zawodów obowiązuje strój sportowy

– Każdy z uczestników zawodów dla własnego dobra winien zadbać we własnym zakresie o swoje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW)

– W zespołach gdzie starują dwie osoby nie pełnoletnie zawodnicy muszą przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zawodach o treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego (imię i nazwisko zawodnika) w Amatorskich Zawodach Kajakowych, biorę odpowiedzialność za jego/jej udział i oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań do jego/jej udziału w zawodach”,

– Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji uczestników zawodów, którzy nie przestrzegają regulamin i decyzji sędziów,

– Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczane do zawodów,

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na akwenie przez uczestników,

– Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, które odniósł  zawodnik podczas trwania zawodów,

– Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, wyrażając pisemną zgodę na ponoszenie konsekwencji niebezpieczeństw, na jakie narażony jest on sam i jego własność,

– Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz zarządzeń organizatora i sędziów

– Uczestnik jest świadomy, że zawody odbywają się bez udziału ratowników i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, osoby nie pełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna

–  Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp, – zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81),

– W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, organizator ma prawo zmienić ustalone zasady rozgrywania konkurencji, a nawet odwołać zawody. – sprawy które nie zostały uwzględnione w regulaminie a wynikną w czasie trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora.

 

Zadzwoń do Nas